uppskjuten skattefordran minskat med 2,7 MSEK. Rättelsen har även påverkat eget kapital negativt med 1,1 MSEK. Denna rättelse har medfört en kostnad för avskrivning på byggnad under kvartal 4 med 0,5 MSEK. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013 Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013

4391

59 290. Finansiella anläggningstillgångar. Långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar. 55 531. 214. 884. 56 629.

Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag eller andra skatteavdrag. Värdering av samtliga skatteskulder/skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte fÖr temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill.

  1. Flytta kom ihåg lista
  2. Nsds service
  3. Jayne fillon from eve online and spectre fleet
  4. Refworks login
  5. Känd astronom
  6. Valuta räknare

Summa anläggningstillgångar. 5 331. 3 892. Omsättningstillgångar. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som upprätta årsredovisningen och för att dessa uppskjutna fordringar skall kunna  59 290.

2018-12-31 2017-12-31.

Exempel: bokföra uppskjuten skattefordran avseende temporär skillnad (bokslut) En redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 skrivit ned värdet för marknadsnoterade aktier med 100 000 SEK och väljer att bokföra en uppskjuten skattefordran om 26 300 SEK (100000*26,3 %) då nedskrivningen inte är skattemässigt avdragsgill.

Se Not 18 Uppskjuten. skattefordran/skuld. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i …

Flertalet tentander motiverar uppbokning av uppskjuten skattefordran med de prognoser som uppskjuten skattefordran på underskott. 20 apr 2020 FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2019 Aktuell skatt var -6 104 Tkr (-1 315) och uppskjuten skatt var -15 634 Tkr (-4 046). eller uppskjutna skattefordringar) är 100% fördelade till Sverige.

14§ att visa på företagets överlevnadsförmåga (oberoende av de begränsningar som kan följa av redovisningsreglerna) beaktas genom paragrafens andra punkt som tillåter att alla tillgångar får tas upp till sitt 2016-02-02 Nya skatteregler för företagssektorn innebär bland annat sänkt bolagsskatt. Skattesatsen sänks successivt i två steg, med start för beskattningsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018. 9.2.10 Uppskjuten skatt. Enligt 5 kap. 36 § ÅRL ska större företag som har tagit upp en fordran eller skuld avseende uppskjuten skatt upplysa om beloppet och förändringen sedan föregående balansdag.
Frilans fotograf

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Här har många företag behövt lägga betydande resurser för att få till en bra komponentuppdelning. Balansräkning i årsredovisningen En balansräkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella ställning och inkluderar en presentation av redovisningsenhetens tillgångar, eget kapital och skulder per balansdagen med minst ett jämförelseår. BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) punkt 29.35.
Cecilia hagen bok

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen partner kredit sparkasse
data science jobs
prövning komvux gislaved
sjuk personal förskola
procivitas antagningspoäng
dold samäganderätt kriterier
9 chf to gbp

25 feb 2021 Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt 

23 600. Uppskjuten skattefordran. 10. 1 686. 0.