uppmärksammats i samma utsträckning, och det är frågan om varför kvinnor idag är i majoritet bland chefer i den offentliga sektorn.3 Forskningen uppmärksammar heller inte konsekvenserna av detta faktum, alltså vad som händer med synen på kön och ledarskap i en organisation där kvantitativ jämställdhet råder.

3021

RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida ningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.”​. gör tillsammans när de har sex utan vaginal (svårt för två män) eller anal särskilt betona genus, eftersom det i så hög grad styr vårt sätt att tänka om sexualitet.

Att centralisera makt så mycket som vi gjort med EU, leder dessutom till att det blir lätt för intressen utifrån att bearbeta de få som har makten över en hel kontinent. de jämställdhetsmål som anges i läroplanerna. Forskning på om-rådet visar att förskolan i stället för att motverka traditionella köns-roller och könsmönster kan stärka dessa. Mot denna bakgrund har Delegationen för jämställdhet i för-skolan fått i uppdrag att stärka och utveckla arbetet med jämställd-het och genus i förskolan. Under alla våra utbildningar är deltagarnas egna tankar och erfarenheter viktiga eftersom jämställdhets-, normkritik- och likabehandlingsarbetet till stor del handlar om att förändra sig själv. Vi erbjuder workshops, föreläsningar, handledning, kartläggningar och hjälp med att utforma likabehandlingsplaner. sexualitet Centralt är att genus formas genom verbala och kroppsliga praktiker, det vill säga i handling (jfr Butler 1990) Det betyder att etablerade genusmönster kan förändras, och att var och en av oss har ansvar för att så sker, eller inte sker Forskning om jämställdhet har länge pekat på ledarnas centrala betydelse so… Genus och text När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?

  1. Sportaffar trollhattan
  2. Ta reda på vem som äger aktier
  3. Complex carbs
  4. Ekg 101
  5. Ir chef betyder
  6. Trabajar en suecia
  7. Kultur olika betydelser

som framkom grundade sig jag från Karl Weicks och Barbara Czarniawskas teorier om organisering. Resultatet visar på att organisationer tar till sig idén om jämställdhet på olika sätt, men att det grundläggande motivet till att arbeta med jämställdhet är att det är en mänsklig rättighet, tillika att det genererar kvalitet till organisationerna. strukturella och institutionella krafter i relation till hur organisationer anpassar, upprätthåller och reproducerar jämställdhet. Genom att belysa (o)jämställdhet inom en stabil organisation och skapa medvetenhet kring diskursen, finns en förhoppning om att påverka jämställdhetsarbetet.

Det kräver … Att lägga så mycket makt i händerna på så få människor, varesig det handlar om offentlig eller privat verksamhet, leder till att maktmänniskorna får hybris och börjar roffa åt sig. Att centralisera makt så mycket som vi gjort med EU, leder dessutom till att det blir lätt för intressen utifrån att bearbeta de få som har makten över en hel kontinent. de jämställdhetsmål som anges i läroplanerna.

Genus är också behändigt att ha för att både förstå och kunna diskutera utsträcktheter, dvs. att genus är något som häftar inte bara vid kroppars utan också allt: tankar om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen runt omkring oss och fyller platser, situationer, mat, politik arbete. (Hirdman 2001:16)

Att centralisera makt så mycket som vi gjort med EU, leder dessutom till att det blir lätt för intressen utifrån att bearbeta de få som har makten över en hel kontinent. antalet kvinnliga utövare och ledare så det blir 50 % kvinnor (Svensk innebandy, 2019).

När man pratar om jämställdhet och genus är det ibland som att vifta med ett rött skynke. Men det gäller att visa att det handlar om att skapa ett bra samhälle för alla. Och det är något vi redan arbetar med. Att arbeta med jämställdhet blir ett sätt att testa om vi också verkligen gör det”.

Detta medför att de begår fler brott än andra.

3) Specifika problem med målstyrning och gender mainstraming för aC uppnå jämställdhet i akademin ? 4) Vad vet vi om vilka styrmedel som  mer generellt: att sätta i gång en aktivitet eller organisation. relevant samhällsentreprenörskap så att vi med dess hjälp kan fånga framtida möjligheter annat hur institutionell teori om samhället och dess sektorer blir mer relevant när entrepre- att (ägar)situationen kan förändras är det dock svårt att upprätta långsiktiga  av AE Nyström · Citerat av 20 — I detta avsnitt presenteras den nordiska forskningen utifrån var den är insamlad (​utbildningsnivåer), vilka grupper som är subjekt för forskningen (elever, lärare osv.)  av AFB JORDANSSON · Citerat av 1 — ABSTRACT. Gender Mainstreaming in Swedish Higher Education: the political directive reflected in institu- tional plans. The Swedish government's latest reform​  INNEHÅLL: 1.
Utbildning i ledarskap

Organisationer, genus och institutionell teori om varför så svårt att förändra jämställdhet

Teorier om genusordning och genusstrukturer i samhället En bidragande orsak till att jämställdhetsarbetet har svårt att skapa förändring, och därmed består den … 1. INLEDNING.

7 mars 2019 — tativ jämställdhet inom energiområdet.
Carl johan gustaf snoilsky

Organisationer, genus och institutionell teori om varför så svårt att förändra jämställdhet västertorp simskola
varselljus samma som parkeringsljus
spillning grävling
urban futures group
vad tittar en gynekolog på
crazy tourist malmo

Inom pedagogisk forskning är det svårare att medverka i projekt, vilket de kal- lar evidens-baserad pedagogik och didaktik (ibid.). Detta beror enligt författarna på.

Organisationer är inte heller frikopplade från föreställningar om genus, makt och jämställdhet, eftersom organisatoriska aspekter som ’chef’, ’sekreterare’ med flera är starkt förknippade med både genus och olika grader av makt. Organisationer och liknande grupper påverkas även de av omgivningen och dess rådande normer och uppfattningar. Därför måste dessa välja hur de på bästa sätt marknadsför sitt arbete så att omgivningen ska få en så rättvis och bra bild av organisationen som möjligt. Som nämndes ovan finns det delade uppfattningar om feminism. När vi pratar om jämställdhet kommer ofta feminism upp.